ప్రేమ్ చంద్

You may also like...

3 Responses

  1. ప్రేమ్ చంద్ గారి ఈ కథల్లో “మృతవస్త్రం ” కైలాసం గుడ్డ ” రెండు కథలు ఒకటే ! అనువాదకులు వేరు వేరు .
    ప్రపంచ సాహిత్యంలో పేరెన్నిక గల ప్రేమ్ చంద్ గారి సాహిత్యం చదువుకునే అవకాశం లభింపజేసిన కథా ప్రపంచం వారికి ధన్యవాదాలు

  2. ఆడబ్రతుకు కథ చదివి చాలా దుఃఖపడ్డాను . పూలమతి లాంటి స్త్రీలు 21 వ దశాబ్దంలో కూడా ఉండటం ఇంకా దురదృష్టకరం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *