కథ: ఆదర్శం

You may also like...

6 Responses

 1. JABILI says:

  మీ కథను జాబిలి మాసపత్రికలో ప్రచురించాలను కున్నాము అముమతించండి

  • JABILI says:

   మీ కథను జాబిలి మాసపత్రికలో ప్రచురించాలను కున్నాము అముమతించండి

   • admin says:

    అనుమతి ఇస్తున్నాము కథ రచయిత్రిని కూడా ఒకసారి సంప్రదించగలరు

    • admin says:

     అనుమతి ఇస్తున్నాము కథ రచయిత్రిని కూడా ఒకసారి సంప్రదించగలరు

     • అనుమతికి కథా ప్రపంచంవారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు. జాబిలి. మాస పత్రికలో “ఆదర్శం” కథను తిరిగి ప్రచురించుకో తలచినట్లయితే “కథా ప్రపంచంవారి సౌజన్యముతో” అని తప్పక MENTION చేయవలసినదిగా మనవి. ధన్యవాదములు.

 2. అనుమతికి కథా ప్రపంచంవారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు. జాబిలి. మాస పత్రికలో “ఆదర్శం” కథను తిరిగి ప్రచురించుకో తలచినట్లయితే “కథా ప్రపంచంవారి సౌజన్యముతో” అని తప్పక MENTION చేయవలసినదిగా మనవి. ధన్యవాదములు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *